Yngelstadiet

Den könsmogna regnbågslaxen kramas vid avels- eller yngelodlingen i november-december eller april-maj. Från en moderfisk kan man räkna med att få ca. 20% rom per kg avelfisk, villket betyder i medeltal ca 2-4 dl per gång. En liter rom innehåller ungefär 8000-11000 st romkorn, så en moderfisk är mamma till ca. 2000 yngel.

Kramning av avelfisk

Vanligtvis får befruktad rom mogna i för ändamålet gjorda silos, där ett jämnt strömmande vatten syresätter rommen under hela dess mognadstid.

Romsilo

Rommens mognadstid mäts i dygnsgrader (d C).

Kläckningstiden varierar en aning mellan olika fiskarter. Regnbågslaxynglet kläcks vid ca. 320 d C. När medeltemperaturen i det genomströmmande vattnet är ca. 10 C, så tar det ca. 32 dagar tills att rommen kläcks.

Fiskyngel precis före kläckning

Precis före kläckningen flyttas rommen till kläckningslådor där rommen sprids varsamt på ett plastgaller. När fiskynglet kläcks så söker det sig genom gallret till nedre delen av lådan som är i mörker.

Kläckningslådor

Det nykläckta fiskynglet har under buken en sk. gulesäck som utgör reservnäring. På detta vis kan den säkra sitt näringsbehov under de första levnadsveckorna. När ungefär 1/3 återstår av gulesäcken är det dags att flytta ynglet från kläckningslådan till odlingsbassängen. När gulesäcken är förbrukade börjar fisken vänja sig vid foder som är utvecklat för fiskyngel.

Det nykläckta fiskynglet kallas för " gulesäckyngel "

 

TRANSPORT

Fiskynglen odlas ända till första hösten eller våren i s.k. sättfiskanläggningar, varefter de förflyttas till havsodlingen för vidare tillväxtodling. I detta skede kan ynglen även utplanteras i de naturliga vattendragen..

Transporten av fiskynglen sker för i ändamålet avsedda tankbilar. På bilens flak placeras tansporttankar som är monterade på sk. kastflak. Storleken på tankarna varierar mellan 2-4 m3. Tankarna är utrustade med syre- och luftningsslangar. I vissa fall kan man även värma vattnet i tankarna. Transporttiderna varierar stort beroende på vart leveransen ska gå, men i medeltal transporteras de ca. 8-10 h.

Lastning av fiskyngel