Jatkokasvatus meressä

Perillä Brändössä kalat lasketaan kuljetussäiliöistä putkea pitkin verkkokassiin. Kerralla kuljetetaan noin 50 000–170 000 kalanpoikasta riippuen kalan koosta. Mitä pienempiä poikaset ovat sitä enemmän pystytään kerralla kuljettamaan.

När yngel transporten når Brändö, så töms tankarna med hjälp av en slang direkt till en nätkasse. På en gång transporteras ca 50 000-170 000 st yngel beroende på storleken av ynglet. Mindre yngel desto flere kan man transportera.

Tässä kohtaa elinkaarta kalanpoikaset pääsevät ensimmäisen kerran maistamaan Itämeren murtovettä. Noin 20–30 g painoinen kalanpoikanen kasvaa perkuukokoiseksi kahdessa kesässä.

I detta livsskede får fiskynglen för första gången smaka på östersjön brackvatten. En 20-30 g fisk växer sig till slakt storlek på två somrar.

Kasvatuskehikko meressä

Fiskodlingsram i havet

RUOKINTA

UTFODRING

Poikasten ruokinta alkaa muutaman päivän kuluttua kuljetuksesta. Ravintona kala saa pelletiksi puristettua kalarehua joka koostuu mm. kalajauhoista, kalaöljystä, vitamiineista ja hivenaineista. Ensimmäisen kesän poikaset ovat "vierihoidossa" jolloin ruokinta tapahtuu käsin. Näin poikasten kehitystä ja terveydentilaa seurataan useamman kerran päivässä.

Utfodringen av ynglen börjar några dagar efter transporten. Som näring får fisken pellets, som är pressat fiskfoder som besår av bla. fiskmjöl, fiskolja, vitaminer och spårämnen. Under första sommaren är ynglen under " samvård " då utfodringen sker för hand. På detta vis kan man följa med utvecklingen och hälso tillståndet  flera gånger under dagen.

Kalojen tarkkailua

Fiskuppföljning

 

Kalojen kasvaessa ruokinnassa käytetään automaatteja tai ruokintakanuunaa, joka paineilman avulla ampuu ja levittää rehumäärän tasaisesti verkkokassiin.

När fiskarna vuxit till sig används automater eller utfodrings kanoner, som blåser i väg fodret foder mängden jämt utspritt med hjälp av tryckluft i odlingskassen.


Ruokinta- ja työalus "Ankka"

Utfodrings- och arbetsbåten " Ankan"